Cụm công nghiệp sơn cẩm 1- dự án nhà điều hành TNG

Dự án nhà điều hành TNG – Cụm công nghiệp Sơn Cẩm được khởi công đầu năm 2021. Dự án được đầu tư bởi tập đoàn TNG, với mục đích là trung tâm điều hành, làm việc, quản lý cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1. Đến nay dự án cơ bản hoàn thành với hạng mục nhà điều hành cùng các hạng mục phụ trợ kèm theo. Dự án đánh dấu mối quan hệ tốt đẹp và truyền thống trên tinh thần hợp tác cùng phát triển giữa  tập đoàn TNG và công ty Tiến Thịnh Phát.

Cụm cộng nghiệp sơn cẩm khu công nghiệp Sơn Cẩm Cụm công nghiệp sơn cẩm khu công nghiệp Sơn Cẩm Cụm công nghiệp Sơn Cẩm nhà điều hành TNG Cụm công nghiệp Sơn Cẩmkhu công nghiệp Sơn Cẩm

Nhà điều hành TNG – Khu công nghiệp Sơn Cẩm 1

nhà điều hành TNG nhà điều hành TNG nhà điều hành TNG nhà điều hành TNGCụm công nghiệp sơn cẩm Cụm công nghiệp Sơn Cẩm

Nhà điều hành TNG – Khu công nghiệp Sơn Cẩm 1

Cụm công nghiệp Sơn CẩmCụm công nghiệp Sơn Cẩm Nhà điều hành TNG Xây tường khu công nghiệp sơn cẩm 1

https://www.facebook.com/CONGTYTIENTHINHPHAT