Nhà Anh Dũng- Giã Trung

  1. Chủ đầu tư: Anh Dũng
  2. Địa chỉ: Giã Trung – Tiên Phong – Phổ Yên – Thái Nguyên

Chủ đầu tư: Anh Dũng
Địa chỉ : Giã Trung – Tiên Phong – Phổ Yên – Thái Nguyên