1. Công trình trạm bơm KTX SamSung

2. Công trình bể nước sạch SamSung

3. Bể chứa chất thải samsung

4. Bể chứa Hóa Chất SamSung

5. Đường chính SamSung